Vraag en antwoord: Politiegegevens

Vraag

Ik zou graag willen weten op basis van welke artikelen we het proces-verbaal van de politie kunnen verkrijgen en wie bevoegd is om deze stukken te geven.

Antwoord

De politie werkt voor het uitoefenen van de politietaak met politieregisters. Op deze registers is de Wet Politiegegevens van toepassing. De Wet Politiegegevens gaat uit van een gesloten verstrekkin­genre­gime. Dit houdt in dat bij of krachtens de wet limitatief aangege­ven wordt aan wie en in welke gevallen bepaalde gegevens verstrekt moeten of mogen worden.

De politie kan op verzoek politiegegevens verstrekken aan benadeelden van strafbare feiten voor zover zij deze behoeven om in rechte voor hun belangen op te komen, bijvoorbeeld in een civielrechtelijke procedure. Onder benadeelden worden ook degenen begrepen die in verband met die feiten in hun rechten zijn getreden of ingevolge een wettelijke bepaling terzake van die rechten een recht van verhaal hebben gekregen. Denk daarbij aan de verzekeraar. Politiegegevens kunnen bestaan uit mutaties of processen-verbaal (van verhoor). Ter voorkoming van inbreuken op de persoonlijke levenssfeer kunnen personalia worden geanonimiseerd of delen van een proces-verbaal worden weggelaten, een samenvatting worden gegeven of enkel mededeling worden gedaan van de relevante informatie.

Voor de volledigheid hieronder het betreffende artikel uit het Besluit Politiegegevens.

Artikel 4:2. Verstrekking politiegegevens artikelen 8 en 13, eerste lid (artikel 18, eerste lid WPG)
1. Politiegegevens die worden verwerkt overeenkomstig de artikelen 8 en 13, eerste lid, van de wet, kunnen, voor zover zij deze behoeven voor een goede uitvoering van hun taak, worden verstrekt aan:

n. benadeelden van strafbare feiten, waaronder begrepen de personen die in verband met die feiten in hun rechten zijn getreden of ingevolge enige wettelijke bepaling terzake van die rechten een recht van verhaal hebben gekregen, voor zover zij deze gegevens behoeven om in rechte voor hun belangen op te kunnen komen;

Zodra het proces-verbaal naar het OM is gestuurd gelden andere regels. Dan is de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens van toepassing en beslist het OM.

Stappen:

1.  Aangifte doen van het strafbare feit

2. Voegen als benadeelde partij

3. Benodigde gegevens opvragen

4. Bij geschil contact leggen met de privacy-coördinator van de betreffende regionale eenheid.