Blended learning: Combinatie van klassikaal onderwijs en e-learning

Met blended wordt bedoeld dat de opleiding deels via de elektronische leeromgeving en deels via (klassikale) bijeenkomsten wordt aangeboden. In de elektronische leeromgeving werk je met jouw medecursisten aan praktijksituaties. In feite zijn dit virtuele workshops, waarin je opdrachten uitvoert en met elkaar in discussie gaat. Daarbij is de docent virtueel sturend en coachend op de achtergrond aanwezig. E-learning en klassikaal onderwijs zijn zo op elkaar afgestemd dat de combinatie daarvan telkens kennis en vaardigheden toevoegt.

De klassikale lessen beginnen om 18.00 uur.

Blended learning

Module 1: Inleiding recht (18.00 – 21.00)

 • Onderverdeling in het recht (nationaal en internationaal recht)
 • Tendensen in het recht
 • Verschuiving strafrecht naar bestuursrecht
 • Verschuiving publiekrecht naar privaatrecht
 • Zelfregulering en certificering

Module 2: Handhaving van het recht en handhavingsinstrumentarium

Digitale workshop voorafgaand aan de klassikale les: Praktijksituatie – Strafrecht in Nederland

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.30

 • Vragen vorige les en verdieping praktijksituatie
 • Verschil tussen toezicht en opsporing
 • Opsporingsambtenaren en juridische inbedding
 • Gezag en beheer bij toezicht en opsporing
 • Personen en instanties in het strafproces
 • Loop van het strafvorderlijk en bestuursrechtelijk rechtsgeding

Module 3: Materieel strafrecht (1):

Digitale workshop voorafgaand aan de klassikale les: Praktijksituatie – Legaliteitsbeginsel

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.30

 • Vragen vorige les en verdieping praktijksituatie
 • Betekenis van het materieel strafrecht
 • Bronnen van het materieel strafrecht
 • Wat is een strafbaar feit
 • Legaliteitsbeginsel
 • Voorwaarden voor de vervolgbaarheid

Module 4: Beveiligingswet- en regelgeving

Digitale workshop voorafgaand aan de klassikale les: Praktijksituatie – Werken in de beveiliging

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.30

 • Vragen vorige les en verdieping praktijksituatie
 • Veiligheidsprogramma’s en de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
 • Soorten beveiligingsorganisaties
 • Verplichtingen van beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
 • Overheidstoezicht

Module 5: Materieel strafrecht 2

Digitale workshop voorafgaand aan de klassikale les: Praktijksituatie – Juridische kwalificatie

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.30

 • Vragen vorige les en verdieping praktijksituatie
 • Veelvoorkomende misdrijven en juridische kwalificatie
 • Poging en voorbereiding
 • Deelnemingsvormen en daderschap
 • Strafuitsluitingsgronden

Module 6: Aangifte doen

Digitale workshop na de klassikale les: Praktijksituatie – Aangifte doen (schrijfopdracht)

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.00

 • Vragen vorige les
 • Wat is aangifte doen? Wanneer is een klacht geboden
 • Wat zijn de aandachtspunten bij het doen van aangifte of klacht?
 • Daadwerkelijk aangifte doen als huiswerkopdracht

Module 7: Strafvorderlijke leerstukken:

Digitale workshop voorafgaand aan de klassikale les: Praktijksituatie – Burgerarrest

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.30

 • Vragen vorige les en verdieping praktijksituatie
 • Principes van strafvordering
 • Dwangmiddelen m.b.t. persoonlijke vrijheid
 • Dwangmiddelen m.b.t. lichamelijke integriteit
 • Dwangmiddelen m.b.t. zaken en plaatsen
 • Schadeverhaal via het strafrecht

Module 8: Op de helft van de opleiding:

Beantwoorden vragen en onduidelijkheden voorafgaand aan de tussentoets

Tijdens de reguliere klassikale les:18.00 – 21.30

 • Tussentoets
 • Nabespreken van de ingeleverde aangifte
 • Voorbespreken van de gezamenlijke schrijfopdracht

Module 9:Toegangsverlening en toegangsbeheer (1)

Digitale workshop voorafgaand aan de klassikale les: Praktijksituatie – Weren van ongewenste bezoekers

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.30

 • Vragen vorige les en verdieping praktijksituatie
 • Verboden toegang en erfafscheidingen
 • Toegang onder voorwaarden
 • Weren van ongewenste bezoekers en toegangsverboden
 • Maatregelen in het belang van de orde

Module 10: Toegangsverlening en toegangsbeheer (2):

Digitale workshop voorafgaand aan de klassikale les: Praktijksituatie – Identiteitsfraude

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.30

 • Vragen vorige les en verdieping praktijksituatie
 • Vaststellen identiteit en vastlegging daarvan
 • Visitatie (ingangscontrole en uitgangscontrole)
 • Beheer van gevonden voorwerpen
 • Inleiding cameratoezicht

Module 11: Privacy en omgang met persoonsgegevens (1):

Digitale workshops voorafgaand aan de klassikale les:

Digitale workshops voorafgaand aan de klassikale les:

Praktijksituatie 1 – Omgevallen kraan

Praktijksituatie 2 – Toegang met gezichtsherkenning

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.30

 • Vragen vorige les en verdieping praktijksituatie
 • Wetgeving over bescherming van de persoonlijke levenssfeer (o.a. Wor)
 • Wetgeving over de omgang met persoonsgegevens (o.a. AVG)
 • Cameratoezicht en toegangsbeheersingssystemen

Module 12: Privacy en omgang met persoonsgegevens (2):

Digitale workshops voorafgaand aan de klassikale les:

Praktijksituatie 1 – Vorderen gegevens

Praktijksituatie 2 – Intern waarschuwingssysteem (schrijfopdracht)

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.30

 • Vragen vorige les en verdieping praktijksituatie
 • Gegevensuitwisseling tussen bedrijven
 • Gegevensuitwisseling met de overheid
 • Gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden
 • Interne en externe waarschuwingssystemen

Module 13: Privaatrechtelijke leerstukken:

Digitale workshop voorafgaand aan de klassikale les:

Praktijksituatie – Employmentscreening

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.30

 • Vragen vorige les en verdieping praktijksituatie
 • Employmentscreening
 • Wettelijke en contractuele aansprakelijkheden
 • Schadeverhaal op de fraudeur
 • Beëindigen arbeidsovereenkomst na onregelmatigheden

Module 14: Het onderzoeken van onregelmatigheden:

Digitale workshop voorafgaand aan de klassikale les: Praktijksituatie – Wie stelt bewijst

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.30

 • Vragen vorige les en verdieping praktijksituatie
 • Gerechtvaardigd belang voor het doen van onderzoek
 • Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus
 • Observatie en andere methoden van onderzoek
 • Interviewen van personen
 • Het informeren van onderzochte personen

Module 15: Recap en voorbereiding voor het examen

Voorbereiding voor het examen met kennistoets

Het examen wordt afgenomen door Exapol.

Het examen bestaat uit 40 vragen multiple choice en vragen met stellingen. Bij een onvoldoende resultaat (70% score vereist) is één herkansing mogelijk.

Twee verplichte contactdagen (studiedagen) zijn onderdeel van de opleiding

Naast de 15 klassikale bijeenkomsten – die op de dinsdagavonden in de avonduren worden gepland – kent de opleiding twee verplichte contactdagen (“studiedagen”)..

De eerste studiedag staat in het teken van veiligheidsprogramma’s. Soms vloeit het programma voort uit wet- en regelgeving, soms committeren bedrijven en instellingen zich vrijwillig aan een veiligheidsprogramma, soms wil een opdrachtgever dat aan bepaalde normen voor veiligheid en integriteit voldaan wordt. Je kunt hierbij denken aan het Stelsel Bewaken en Beveiligen, ISPS, TAPA en de NEN-normen.

De tweede verplichte studiedag staat in het teken van het verwerven van inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het voeren van juridisch georiënteerde gesprekken met onder meer politie, ondernemingsraad, bedrijfsjuristen, HR-functionarissen, externe advocaten of (interne) opdrachtgevers.

Voorafgaand aan de studiedagen wordt een (online) workshop gehouden.