Algemeen

Terrein- en gebouwbeveiliging is het primaire aandachtsgebied van de bedrijfsbeveiliging: het waken voor de veiligheid van personen en goederen. Voor de uitvoering van de daaruit voortvloeiende werkzaamheden als toegangsverlening en het weren van onbevoegden wordt gebruikt gemaakt van de klassieke fysieke beveili­gingsmaatregelen als hekwerken en slagbomen. Nieuwe technieken doen hun intrede. Wat technisch mogelijk is, mag echter niet altijd vanuit de juridische optiek. Zo dient de terrein- en/of gebouweigenaar rekening te houden met de beperkingen van het strafrecht en de AVG.

Toegangsbeheersingssystemen

In toenemende mate worden deze klassieke beveiligingsmaatregelen technisch ondersteund met camera­toezicht en toegangsregistratiesystemen. Er is steeds meer sprake van integratie van beveiligingssystemen. Het gebruik van biometrische herkenning voor authenticatie of beveiliging is – onder omstandigheden – mogelijk. In de AVG is een verbod opgenomen om “bijzondere persoonsgegevens” (waaronder biometrische gegevens) te verwerken en dit verbod is herhaald in de Uitvoeringswet AVG. (art. 9 AVG juncto art. 22 UAVG). Alleen als biometrie noodzakelijk is kan deze nieuwe techniek een handje helpen.

Weren van ongewenste bezoekers

Agressieve klanten, stelende junks of sterk verwaarloosd uitziende zwer­vers zijn een doorn in het oog van winkeliers, horeca-onderne­mers en stationbeheerders. Via overre­ding probe­ren ondernemers hun aanwezigheid te beperken. Een aantal lieden is echter nauwe­lijks redelijk aanspreek­baar en stelt zich provocerend op als dit wel gebeurt. Via een (collectief) toegangsverbod kunnen deze lieden effectief geweerd worden. Hoe dat gaat lees je in het artikel.

Artikel – Weren van ongewenste bezoekers met toegangsverboden

Visitatie

Diefstal en verduistering van bedrijfseigendommen door personeel schijnt schering en inslag te zijn als we de media mogen geloven. Veel bedrijven en instellingen hebben om die reden regels gesteld over het invoeren (maar ook het uitvoeren) van goederen. Tegen­over de verplichting om zich te houden aan de gedragsregels, dient een bevoegdheid van de bedrijfsbevei­liging te staan om toezicht uit te oefenen of men zich aan de afspraken houdt. Visitatie is een belang­rijk hulpmiddel om aan deze controle vorm en inhoud te geven.

Artikel – Visitatie

Waarschuwingssystemen en/of zwarte lijsten

Het is telkens weer verbazingwekkend dat zich misdragende medewerkers bij het ene bedrijfsonderdeel van een holding worden ontslagen en vervolgens bij het andere bedrijfsonderdeel van dezelfde holding weer worden binnengehaald. Datzelfde geldt voor frauderende klanten. Steeds meer brancheorganisaties beschikken om die reden over waarschuwingssystemen die hun leden te attenderen op potentiële fraudeurs, malafide werknemers en lieden die wel willen profiteren van de geboden dienstverlening maar de dienstverlener met een onbetaalde rekening achter laten. Door raadpleging van het waarschuwingssysteem komt het verleden van de fraudeur feilloos aan het licht.

Artikeltje – Branchewaarschuwingslijsten ofwel zwarte lijsten

Alcohol- en drugtesten op het werk.

Een werkgever mag om redenen van veiligheid verbieden dat alcohol en drugs van buiten worden meegenomen binnen de terreingrenzen van de onderneming en daar worden gebruikt. Het gebruik van alcohol en drugs kan een negatief effect hebben op de alertheid en het reactievermogen, waardoor gevaar kan ontstaan voor de werknemer of andere personen. Mag de werkgever echter ook (preventief) testen op het gebruik van alcohol of drugs? En welke regels spelen daarbij een rol? En als het niet mag, wat zijn dan de alternatieven? De informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens geeft informatie over wat er niet mag, maar benoemt niet wat wel mogelijk is. Dat lees je in het artikel.

Artikel – Alcohol- en drugstesten op het werk