Een bijzonder deelgebied

Particulier onderzoek kan worden aangemerkt als het onderzoek door een particulier, een bedrijf of een overheidsinstantie. Tot het onderzoek kan worden besloten als er aanwijzingen zijn dat iemand onregelmatigheden of misstanden begaat (of begaan heeft), en de vaststelling daarvan van belang is voor het nemen van beslissingen. Vaak worden recherchebureau’s ingeschakeld. Het onderzoek is gericht op waarheidsvinding. Voor degene die beslissingen moet nemen op basis van de resultaten van het onderzoek is het van belang dat alle relevante gegevens worden vergaard en geanalyseerd. Bij het particulier onderzoek kan echter inbreuk worden gemaakt op grondrechten en andere belangen van degene wiens gedragingen onderzocht worden.

Particulier onderzoek moet worden onderscheiden van het onderzoek dat opsporingsambtenaren uitvoeren onder het gezag van de officier van justitie of het onderzoek dat toezichthouders instellen onder het gezag van een bestuursorgaan. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat ook binnen overheidsinstellingen “particulier onderzoek” wordt ingesteld als het vermoeden is ontstaan dat ambtenaren misstanden hebben begaan.

 

Juridische grenzen

Particulier onderzoek wordt vaak uitbesteed aan particuliere onderzoeksbureaus. Voor de bevoegdheden is de particulier onderzoeker afhankelijk van wat hun opdrachtgever mag. De praktijk laat zien dat het merendeel van de opdrachtgevers niet of nauwelijks op de hoogte is van de juridische do’s en dont’s. Zij dragen echter wel de consequenties als de rechter het optreden van het onderzoeksbureau bekritiseert. Daarom is het van belang vast te stellen waar de juridische grenzen liggen bij het optreden van de (bedrijfs)rechercheur respectievelijk particulier onderzoeker en welke jurisprudentie daarbij een rol speelt.

Door op de link te klikken vindt u de Privacygedragscode van de Nederlandse Veiligheidsbranche die door de Minister van Justitie en Veiligheid algemeen verbindend is verklaard via artikel 23 van de Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties.