Vraag 1

Voordat je verder gaat met het onderzoek stel je eerst een onderzoeksdoel of -doelen op. Wat is juist?

Meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

a. Enerzijds helpt dit om de reikwijdte van het onderzoek af te bakenen, anderzijds helpt dit om vast te stellen welke onderzoeksactiviteiten moeten worden uitgevoerd om het doel te bereiken.

b   De AVG vereist dat je de welbepaalde uitdrukkelijk beschreven en gerechtvaardigde doelen vaststelt voor het verzamelen van persoonsgegevens.

c.   Het onderzoeksdoel moet positief geformuleerd zijn zodat onderzoekers zich niet laten leiden door vooroordelen in denken en handelen (voorkomen onrechtvaardige bias).

 

Antwoord

De antwoorden a t/m c zijn allen juist.

Antwoord

Vraag 2

X vindt op straat een creditcard. Nog voordat hij het plastic geld opraapt, neemt hij zich voor de creditcard te behouden. Hij is van meet af aan niet van plan melding te doen van zijn vondst bij de gemeente. Hij geeft de creditcard aan zijn echtgenote en vertelt haar dat hij de creditcard gevonden heeft. Ook legt hij haar uit hoe het ding werkt. Zij aanvaardt de creditcard. Voortaan zal het leven een stuk aangenamer worden. Welke strafbare feiten zijn gepleegd?

a.  X pleegt verduistering, zijn echtgenote pleegt heling

b.  X pleegt verduistering, zijn echtgenote is medeplichtig aan verduistering

c.   X pleegt diefstal, zijn echtgenote pleegt heling.

 

 

 

 

 

Antwoord

Antwoord c is juist.

Bij verduistering heeft iemand de creditcard al in zijn bezit op grond van een bepaalde rechtsverhouding. Er is bijvoorbeeld sprake van lenen of in bewaring nemen. Dat kan ook doordat iemand een onbeheerd voorwerp op straat oppakt met de bedoeling dit als vondst aan te geven bij de gemeente. Zodra de vinder er als heer en meester over gaat beschikken (toe-eigenen) is sprake van verduistering.

D heeft van meet af aan het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening. Dan is sprake van diefstal.

Vraag 3

Indien een werkgever kiest voor herhaal-screeningen (bijv. eens in de 4 jaar) moet een werkgever rekening houden met verschillende wetten. Wat is juist?

a.  Vanuit de optiek van de AVG mag screening slechts plaatsvinden op aspecten die noodzakelijk zijn om de in kaart gebrachte risico’s van een functie te verkleinen of weg te nemen.

b.  Een werkgever is niet verplicht om van werknemers periodiek de identiteit vast te stellen, maar het is wel verstandig om dit te doen vanwege ketenaansprakelijkheid.

c   Een werkgever die in het verleden een VOG voor een werknemer heeft aangevraagd krijgt automatisch bericht van het Covog als ten aanzien van een werknemer opnieuw strafbare feiten worden gedocumenteerd in de Justitiële Documentatie.

 

 

Antwoord

Antwoord a is juist. Niet meer doen dan nodig is als uitvloeisel van de risico-profiel-benadering.

Vraag 4

Als medeplichtige van een misdrijf wordt degene gestraft die

a. in bewuste en nauwe samenwerking met een ander het feit pleegt

b. een ander uitlokt tot het feit door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen

c. opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft tot het plegen van het misdrijf

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord

Antwoord c is juist

Bij een money mule kan onder omstandigheden ook sprake zijn van schuldwitwassen, gewoontewitwassen, eenvoudig witwassen of medeplegen van bijvoorbeeld diefstal dmv een valse sleutel.

Vraag 5

Wat is juist?

I      De onderzoeksbevoegdheden en onderzoeksmiddelen van de particulier onderzoeker zijn uitgebreid vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.

II     Om bewijs te vergaren kent het Wetboek van Privaat Onderzoek (WPO) aan de particulier onderzoeker een heel scala aan nauwkeurig omschreven bevoegdheden toe.

a.  I en II zijn juist

b.  Alleen I is juist

c.  Alleen II is juist

d.  I en II zijn onjuist

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord

Antwoord d is juist.

Het Wetboek van Privaat Onderzoek (WPO) bestaat niet.

Verder zijn er verschillende wettelijke bepalingen, waaronder de AVG waar de onderzoeker rekening mee moet houden. Wat de werkgever mag, mag ook de particulier onderzoeker. En onderzoeker van een bedrijf is ook een particulier onderzoeker.

Een vertaling van de voor particulier onderzoekers geldende wetgeving is gemaakt in de Privacygedragscode van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

Vraag 6

Uit de arbeidsovereenkomst vloeit voort dat de werknemer verplicht is zich te houden aan de voorschriften omtrent het verrichten van de arbeid en aan de voorschriften die strekken ter bevordering van de goede orde in de onderneming van de werkgever (art. 7:660 BW). Wat is juist?

a.  Voor de rechtsgeldigheid van deze voorschriften voor het eigen personeel is vereist dat een gedragscode op zichtbare wijze is opgehangen in het bedrijfsrestaurant.

b.  Een gedragscode moet gedeponeerd worden ter griffie van de rechtbank.

c.  In de gedragscode kan worden opgenomen dat de werkgever het recht heeft onderzoek in te stellen naar schending van gedragsregels als daartoe redelijkerwijs aanleiding toe bestaat.

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord

Antwoord c is juist.

Gedragsregels zijn het materieel recht van de onderneming. het bestaan van gedragsregels impliceert controle op de naleving door of namens de werkgever. Vaak wordt dat ook als zodanig in de gedragscode opgenomen.

Vraag 7

Welk antwoord over het onderzoek door een particulier onderzoeker is niet juist?

a.   De bepalingen van het Wetboek van Strafrecht gelden voor een ieder, dus ook voor de particulier onderzoeker. Een overtreding van een bepaling uit het Wetboek van strafrecht is strafbaar.

b.   De mogelijkheden van een onderzoeker van Veiligheidszaken om bewijs te vergaren in administratie van het bedrijf worden voor een groot deel gereguleerd door de uitwerking van de verplichtingen van de AVG.

c.   Voor een aantal onderzoeksmethoden moet de particulier onderzoeker vooraf toestemming vragen aan de officier van justitie

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord

Antwoord c is juist. De officier van justitie speelt geen rol bij de uitvoering van een onderzoek op instigatie van een werkgever.

Vraag 8

Wat is juist over de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit? Meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

a.   Het proportionaliteitsbeginsel wil zeggen dat een evenredigheid moet zijn tussen doel en middel. Een inbreuk op het recht van privacy mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het te dienen doel.

b.   Een onderzoeker van Veiligheidszaken hoeft de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit niet toe te passen bijeen onderzoek naar niet naleving van interne gedragsregels.

c.   Bij het subsidiariteitsbeginsel moet worden nagedacht of het doel waarvoor de privacy wordt geschonden in redelijkheid niet op een andere voor de betrokkene minder ingrijpende wijze kan worden verwezenlijkt.

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord

Meerdere antwoorden kunnen juist zijn. In dit geval a en c

Vraag 9

Een medewerker kan ontslagen worden indien fraude wordt vastgesteld. Op welke wijze kan diens arbeidsovereenkomst beëindigd worden?

Meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

a.   door ontbinding door de kantonrechter op verzoek van de werkgever.

b.   door het verstrijken van de termijn van de schorsing.

c.   door ontslag op staande voet door de werkgever.

d.   door prolongatie naar het UWV.

 

 

 

 

 

 

 

Antwooord

Meerdere antwoorden kunnen juist zijn. In dit geval a en c.

Vraag 10

Wat is juist ten aanzien van het plaatsen van iemand in het extern verwijzingsregister (EVR)?

a.   Voorafgaand aan plaatsing in EVR moet hoor- en wederhoor worden toegepast opdat betrokkene dien bezwaren tegen de voorgenomen plaatsing kenbaar kan maken.

b.   Voorafgaand aan de plaatsing in EVR moet altijd aangifte worden gedaan bij de politie.

c.   Voor plaatsing in EVR moet in voldoende mate vast staan dat iemand betrokken is bij een onacceptabele gedraging.

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord

Antwoord c is juist. Uiteraard moet ook rekening worden gehouden met het proportionaliteitsbeginsel.

Vraag 11

Bij de bank wordt gebruik gemaakt van een toegangsbeheersingssysteem waarmee medewerkers toegang tot het bedrijfspand kunnen krijgen. De directie besluit dit systeem ook te gaan gebruiken om bewijs te vergaren tegen medewerkers van wie vermoed wordt dat zij gedragsregels niet naleven.

Is dit toegestaan?

a.   Indien dit technisch uitvoerbaar is, is dit ook toegestaan.

b.   Dit mag uitsluitend met instemming van de ondernemingsraad en indien de medewerkers hierover worden zijn geïnformeerd.

c.   Dit mag vanaf het moment dat medewerkers hiervan op de hoogte zijn gesteld, de ondernemingsraad behoeft niet te worden geïnformeerd.

d.   Dit mag niet, een toegangsbeheersingssysteem is hiervoor niet bedoeld.

 

 

 

 

 

 

Antwoord

Antwoord b is juist.

Vraag 12

Is de bank als gebruiker van een toegangsbeheersingssysteem verplicht gegevens die met dit systeem zijn vastgelegd te verstrekken aan een politieagent?

a.   Ja, politieagenten kunnen altijd vorderen dat inlichtingen worden verstrekt. Daar moet aan voldaan worden.

b.   Ja, maar alleen indien de eigenaar/gebruiker van mening is dat dit in het algemeen belang is.

c.   Nee, doorgaans zijn de gegevens van bedrijven en instellingen voor een ander doel verzameld.

d.   Nee, maar gelukkig kunt u niet door degene wiens gegevens geregistreerd zijn aansprakelijk worden gesteld indien u dit toch doet.

 

 

 

 

 

 

Antwoord

Antwoord c is juist. De officier van justitie moet de vordering doen op basis van art. 126nd WvSv. In sommige arrondissementen mag de hulpofficier van justitie dit doen.

 

Vraag 13

Door twee collega’s wordt gezien dat een andere medewerker telkens met diens smartphone foto’s maakt van het beeldscherm van zijn computer op zijn bureau. De medewerker werkt op het klantcontactcentrum. Veiligheidszaken besluit om een heimelijke camera te plaatsen met zicht op de medewerker en diens scherm. Het Wetboek van Strafrecht (art. 139f WvSr) zegt het volgende over heimelijk cameratoezicht:

a.   Het heimelijk vervaardigen van afbeeldingen van personen is slechts onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

b.   Het heimelijk vervaardigen van afbeeldingen van personen is nooit toegestaan.

c.   Dit mag uitsluitend met instemming van de ondernemingsraad.

d.   Heimelijk cameratoezicht in bedrijven is toegestaan omdat de ondernemer in staat moet zijn diens medewerkers te controleren.

 

 

 

 

 

 

Antwoord

Antwoord a is juist.

Als sprake is van concrete aanwijzingen van ernstig wangedrag mag een verborgen camera worden ingezet als er geen alternatieven zijn om het gedrag vast te leggen. Dat moet wel zo gericht mogelijk en in tijdsduur beperkt worden gehouden. Onder die voorwaarden is het gebruik niet wederrechtelijk.

Vraag 14

Wat geldt voor Veiligheidszaken voor het vastleggen van signalen van fraude?

I   In eerste instantie wordt het signaal van fraude door Veiligheidszaken vastgelegd in het verwerkingsregister van bank.

II  Het signaal wordt door Veiligheidszaken na ontvangst vastgelegd in het incidentenregister, dat onderdeel is van Business Forensics.

a.   alleen stelling I is juist

b.   alleen stelling II is juist

c.   stellingen I en II zijn onjuist

d.   beide stellingen zijn juist

 

 

 

 

 

 

Antwoord

Antwoord c is juist.

In eerste instantie wordt de zaak in de gebeurtenissenadministratie gedocumenteerd. Bij voorgenomen gegevensuitwisseling met andere partijen die in het PIFI worden genoemd wordt de zaak OOK opgenomen in het incidentenregister.

Vraag 15

Wat geldt voor Veiligheidszaken voor het interviewen van personen?

I   Aan de vermeende fraudeur die geïnterviewd wordt door een onderzoeker van Veiligheidszaken moet worden medegedeeld dat hij niet tot antwoorden verplicht is.

II  Een geïnterviewde vermeende fraudeur heeft het recht om zijn verklaring te lezen opdat correctie mogelijk is.

a.   alleen stelling I is juist

b.   alleen stelling II is juist

c.   stellingen I en II zijn onjuist

d.   beide stellingen zijn juist

 

 

 

 

 

 

Antwoord

Antwoord c is juist.

De cautie geldt voor opsporingsambtenaren.